மருத்துவ அறிவியல் இதழ்கள்

மருத்துவ அறிவியலில் அடிப்படையில் திரவங்கள், செல்லுலார், மூலக்கூறு மற்றும் அதன் ஆரோக்கியமான மற்றும் சரியான செயல்பாட்டிற்கான மரபணு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட உயிரியல் அமைப்புகளின் விசாரணையை உள்ளடக்கியது. மருத்துவ விசாரணை என்பது இரத்தம், சிறுநீர், மலம் மற்றும் பிற உயிரியல் திசுக்கள், என்சைம்கள் மற்றும் பொருட்கள் ஆகியவற்றின் முழுமையான ஆய்வகப் பரிசோதனையாகும். நோய்களின் போது பிரச்சனைக்கான மூல காரணத்தை திறம்பட கண்டறியக்கூடிய புலனாய்வு கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களை மருத்துவ அறிவியல் தொடர்ந்து தேடுகிறது, இதனால் மருத்துவர்கள் சிக்கலை திறமையான முறையில் தீர்க்க முடியும். நோயறிதல், சிகிச்சை மீட்பு மற்றும் நோயாளியின் மறுவாழ்வு ஆகியவற்றில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கருவியாக உள்ளது.

மருத்துவ அறிவியல் இதழ்கள்