பொறியியல் இதழ்கள்

இன்ஜினியரிங் என்பது மிகவும் பழமையான, எப்போதும் வளர்ந்து வரும் நவீன விஞ்ஞானங்களில் ஒன்றாகும், அவை தத்துவார்த்த மற்றும் இயற்கையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது இயற்பியல், கணிதம், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் அறிவியல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு இடைநிலை அறிவியல் ஆகும். கணக்கீட்டு நுட்பங்கள், தகவல் மற்றும் புள்ளியியல் ஆகியவை தரவுகளாகப் பாதுகாக்கப்படும் தகவலைப் பாதுகாத்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் விளக்குவதற்கு இயல்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் தொழில்கள் மூலம் பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை தேவைகளுக்கு பொறியியல் மனித நாகரிகத்திற்கு சிறந்த தீர்வுகளை வழங்குகிறது. ஒரு அறிவியல் மற்றும் நடைமுறையாக பொறியியல் உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்கு சிறந்த தீர்வுகளை வழங்குகிறது.

பொறியியல் இதழ்கள்