வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள்

வணிகம் என்பது ஒரு வர்த்தகம், சேவை அல்லது வணிகச் செயல்பாட்டின் வெற்றிகரமான செயல்பாட்டை விவரிக்கும் ஒரு சொல்லாகும், இது மூலதனக் குவிப்பு, வளங்களைத் திரட்டுதல் மற்றும் இறுதிப் பயனருக்கு தயாரிப்பு அல்லது சேவையின் உற்பத்தி, விநியோகம் மற்றும் விநியோகத்தை மேற்பார்வை செய்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. மேலாண்மை என்பது நில உழைப்பு, மூலதனம் போன்ற வளங்களின் முழுமையான மற்றும் உகந்த பயன்பாட்டின் மூலம் எந்தவொரு வணிகத்தையும் திட்டமிடுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாளும் ஒரு அறிவியல் ஆகும், இதனால் நிறுவனம் லாபத்தை அடைகிறது. வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கிய தொடர்புடையவை மற்றும் நுகர்வோர் நடத்தை, சந்தை ஏற்ற இறக்கம், தேசிய மற்றும் சர்வதேச சமூக, அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சூழ்நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் வணிகம், வர்த்தகம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் அதன் தாக்கம் பற்றிய வழக்கமான ஆராய்ச்சியைக் கோருகின்றன.

வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்கள்