குறியிடப்பட்டது
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்
 • கல்வி விசைகள்
 • ஆராய்ச்சி பைபிள்
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • சர்வதேச வேளாண்மை மற்றும் உயிரியல் அறிவியல் மையம் (CABI)
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • CABI முழு உரை
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

சுருக்கம்

Knowledge and Practice of Sneeze and Cough Etiquettes among Participants in A Randomized Study in Ekiti-State, South-Western Nigeria

Olajuyin OA, Olajide TG, Ogunboyo OF, Olajuyin AB, Olajuyin AA, Deji SA

Background: Indiscriminate sneezing and coughing with infectious runny nose pose threats to public health. In this study, we investigate knowledge and practice of sneeze and cough etiquettes among residents in Ekiti-State, South- Western Nigeria.

Objective: To sensitize the public on the roles of sneeze and cough etiquettes in the prevention the spread of infectious respiratory diseases.

Methodology: A prospective, cross-sectional, randomized study of respondents in Ekiti State was conducted.

Results: In all, 395 participants were studied. Of this number, 228 (57.7%) sneeze or cough into air without a cover on their nose or mouth, 82 (20.7%) into handkerchiefs, 20 (5.1%) into tissue, 22 (5.6%) into bare hand, 5 (1.3%) into sleeve or crook of elbow and 38 (9.6%) use a combination of methods. The proportion of respondents that wash hands or handkerchief soon after clean-up of the runny nose was only 38%. There was an inverse relationship between education attainment and hospital care of runny nose

Conclusion: This study shows that the majority (57.7%) of the respondents sneeze or cough into air without a cover on the nose or mouth. Only 1.3% of the respondents sneezes or coughs into sleeve or crook of the elbow which is the most acceptable form of hygiene etiquette. The proportion of respondents that wash hands or handkerchief soon after a clean-up of runny nose was quite small. Education has no comparative advantage over illiteracy in the uptake of treatment of runny nose. We, therefore, recommend that the public must be educated on the best sneeze, cough and respiratory hygiene etiquettes irrespective of their educational attainment.