குறியிடப்பட்டது
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • கல்வி விசைகள்
 • JournalTOCகள்
 • ஆராய்ச்சி பைபிள்
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • சிமாகோ
 • Ulrich's Periodicals Directory
 • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • SWB ஆன்லைன் பட்டியல்
 • உயிரியல் மெய்நிகர் நூலகம் (vifabio)
 • பப்ளான்கள்
 • MIAR
 • அறிவியல் குறியீட்டு சேவைகள் (SIS)
 • யூரோ பப்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

சுருக்கம்

Nanothermite: Exploring the Revolutionary Potential of Advanced Energetic Materials

Dr. Gursel Murati

Nanothermite, also known as super-thermite, is an advanced composite material composed of a metal fuel and an oxidizer at the nanoscale level. It has gained significant attention in various fields, including military, aerospace, and energetic materials research, due to its exceptional energy release and enhanced reactivity compared to traditional thermite compositions. Nanothermite exhibits unique properties such as high energy density, rapid reaction kinetics, and tunable release profiles, making it a promising candidate for applications ranging from propulsion systems and explosives to pyrotechnics and nanoscale welding. This abstract provides an overview of nanothermite, including its synthesis methods, structural characteristics, reaction mechanisms, and potential applications. The current state of research, challenges, and future directions in nanothermite development and utilization are also discussed.

Nanothermite, also known as super-thermite or metastable intermolecular composite (MIC), is an advanced energetic material that has gained significant attention in recent years due to its unique properties and potential applications. This nanoscale composite material consists of a fuel and an oxidizer intimately mixed at the nanometer level, resulting in a highly reactive and energetic mixture. The high surface area and enhanced reactivity of nanothermite enable it to exhibit superior combustion characteristics compared to traditional thermite compositions. This paper provides an overview of nanothermite, its synthesis methods, properties, and current and potential applications in various fields, including aerospace, defense, and materials science. The aim of this review is to highlight the exciting advancements and future prospects of nanothermite research, which could have profound implications for energy storage, propulsion, and other technological advancements.