குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

தொகுதி 6, பிரச்சினை 2 (2023)

கருத்துக் கட்டுரை

Roles and Functions of Forensic Anthropologists

  • Alisha Winton

கண்ணோட்டம்

Reflections from Cultural Relativism on Anthropology

  • Athi Blisso

கருத்துக் கட்டுரை

Molecular Biological Approach in Forensic Anthropology

  • Travis M. Steffens

கண்ணோட்டம்

Symbolic's Importance in Interpretive Anthropology

  • Sheldon Nakhaeizadeh

கருத்துக் கட்டுரை

Burned Bones as a Significant Forensic Evidence in Crime Analysis

  • Asish Cunningham

குறுகிய தொடர்பு

Application of Ethoscience in Medical Anthropology

  • Maria Istiqomah