குறியிடப்பட்டது
  • உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
  • CiteFactor
  • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • உயிரியல் மெய்நிகர் நூலகம் (vifabio)
  • மருத்துவ இதழ் ஆசிரியர்களின் சர்வதேச குழு (ICMJE)
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

சுருக்கம்

ProTaper Rotary Instrument Fracture During Root Canal Preparation: A Comparison Between Rotary and Hybrid Techniques

Huma Farid, Farhan Raza Khan, Munawar Rahman3

Aims: This study aimed to compare the frequency of ProTaper rotary instrument fracture with rotary (conventional) and hybrid (rotary and hand files) canal preparation techniques. Secondary objectives were to determine whether there was an association of ProTaper file fracture with the canal curvature and to compare the mean time required for canal preparation in the two techniques. Methods: An in vitro experiment was conducted on 216 buccal canals of extracted maxillary and mandibular first molars. After creating an access cavity and a glide path for each canal, a periapical radiograph was taken and the canal curvature was measured with Schneider’s technique. The canals were then randomly divided into Group A (rotary technique) and Group B (hybrid technique). The length of ProTaper files were measured before and after each canal preparation. Time taken for each canal preparation was recorded. Results: A total of seven ProTaper files fractured in Group A (P=0.014) in canals with a curvature >25 degrees (P<0.001). The mean time taken for preparation of the root canals was 104.04 sec (±55.7 sec) in Group A versus 122.88 sec (±41.67 sec) in Group B (P=0.007). Conclusion: In the teeth studied, the hybrid technique of root canal preparation with ProTaper rotary files, although time consuming, was safer in canals having a curvature greater than 25 degrees.