இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

  • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
  • பப்ளான்கள்
  • OCLC- WorldCat
  • EBSCO AZ
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • RefSeek
  • JournalTOCகள்
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • ஜெ கேட் திறக்கவும்