குறியிடப்பட்டது
  • ஜெ கேட் திறக்கவும்
  • கல்வி விசைகள்
  • JournalTOCகள்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

காப்பகம்

    2022